ข้อดีของสาย Fiber Optic ชนิด Singlemode

0
2360

การที่สาย Fiber Optic ชนิด Singlemode ได้รับความนิยมและถูกนำมาให้ประโยชน์ในการให้บริการทางด้านการสื่อสารโทรคมนาคมและระบบอินเตอร์เน็ตเป็นอย่างมาก มีเหตุเกิดมาจากหลายๆ ปัจจัย โดยสรุปข้อดีเด่นๆ ได้ดังนี้

1. การผลิตที่ใช้แก้วเป็นวัตถุดิบที่มีปริมาณน้อยกว่าชนิดMultimode ทำให้ราคาถูกกว่ามาก
2. ส่วนของแกนกลางของแก้วที่มีขนาดเล็กมาก (เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 9 ไมครอน) รวมไปถึงการออกแบบการส่งแสงที่ออกมาเพียง Mode เดียว และแสงที่ใช้เป็นเส้นตรง ทำให้ส่งสัญญาณได้ไกล
3. จากแกนกลางของแก้วที่มีขนาดเล็ก ทำให้แสงเดินทางเป็นระเบียบมากขึ้น ทำให้เกิดการสูญเสียในสาย (Loss) ที่น้อยกว่า คือมีการหักเหหรือการลดทอนของแสงที่น้อยกว่านั่นเอง