การเข้าหัวสายระบบแลน (LAN)

Exif_JPEG_PICTURE

หลายครั้งผมได้เข้าไปแก้ปัญหาเกี่ยวกับระบบ LAN ในหน่วยงานต่างๆ และสิ่งที่เจอบ่อยก็คือการเข้าหัว RJ-45 ของสาย LAN ที่ผิดวิธี ผิดมาตรฐาน ทำให้เกิดปัญหาในเรื่องเล่นอินเทอร์เน็ตช้าไม่ทันใจ หรืออาจจะถึงขั้นเล่นอินเทอร์เน็ตไม่ได้เลย สำหรับการเข้าหัวสายระบบ LAN นั้น จะต้องเข้าหัวสายให้เป็นเป็นตามมาตรฐาน TIA/EIA-568 ซึ่งที่นิยมใช้กันมีอยู่ 2 มาตรฐาน คือ TIA/EIA-568-B และ TIA/EIA-568-A ส่วนจะใช้มาตรฐานใดนั้นให้พิจารณาเลือกจากวัตถุประสงค์การใช้งานในที่นี้จะกล่าวถึง 2 แบบ คือ
1) แบบ Staight through cable เป็นสายที่ใช้เชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างชนิดกัน เช่น switch hub กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น สายแบบนี้หัว RJ-45 ทั้งสองด้านของสายต้องใช้การเข้าหัวสายมาตรฐานเดียวกัน เช่น ถ้าอีกด้านเข้าด้วย TIA/EIA-568-B อีกด้านต้องเข้าด้วย TIA/EIA-568-B ด้วยเช่นกัน

2) แบบ Cross over cable เป็นสายที่ใช้เชื่อมต่ออุปกรณ์ชนิดเดียวกัน เช่น switch hub กับ switch hub เป็นต้น สายแบบนี้หัว RJ-45 ทั้งสองด้านของสายต้องใช้การเข้าหัวสายมาตรฐานต่างกัน เช่น ถ้าอีกด้านเข้าด้วย TIA/EIA-568-B อีกด้านต้องเข้าด้วย TIA/EIA-568-A
สำหรับการเข้าหัว RJ-45 ของทั้งสองแบบแสดงดังภาพ

การเลือกใช้เครื่องมือในการ   Terminate Plug RJ45  G-net  ดังรูปต่อไปนี้