AUTO BACK FOCUS คืออะไร

0
2029

Auto Back Focus เป็นการอธิบายหลักการทำงานของกล้องอย่างหนึ่ง ที่กล้องมีการปรับ Focus ด้านหลังของภาพเพื่อให้เกิดความคมชัด เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงความเข้มของแสง โดยภายในตัวกล้อง จะมีมอเตอร์คอยทำงานปรับระยะ Focus ดังนั้นเมื่อคุณสมบัตินี้ทำงาน ตัวกล้องจะมีเสียงมอเตอร์หมุน หรือตัวกล้องสั่นเล็กน้อยเนื่องจากการทำงานของมอเตอร์

Auto Back Focus , Inteligent Back Focus หรือ Motorized Day&Night Auto Focus จึงมีคุณสมบัติตรงกันในเรื่องของความสามารถในการทำงาน แต่ Auto Focus จะให้ผลลัพธ์ได้ดีกว่า เนื่องจากการทำงานดังที่กล่าวไว้ข้างต้น Auto Focus ยังสามารถ ให้ผลลัพธ์ที่มากกว่าเมื่อวัตถุในมุมมองของกล้องมีการเคลื่อนไหว

ดังนั้นหากเปรียบเทียบแสดงให้เข้าใจได้ง่าย จะเป็นไปตามด้านล่างนี้

Auto Back Focus ———>Inteligent Back Focus———>Auto Focus———>Motorized Day&Night Auto Focus

กล่าวโดยสรุป หากต้องการใช้กล้องที่มีคุณสมบัติ Back Focus ก็ขอให้กล้องเป็นกล้องแบบ Day&Night และ มีมอเตอร์ทำงานปรับ Focus ก็จะตรงกับคุณลักษณะที่ต้องการ