ค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ในเครื่องมือวัด OTDR

0
1896

ค่าพารามิเตอร์ที่สำคัญ โดยหัวข้อนี้จะครอบคลุมถึงนิยามของพารามิเตอร์ที่สำคัญที่ถูกใช้เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะของไฟเบอร์

Distance (ระยะทาง) การคำนวณหาระยะทางภายในสายใยแก้วนำแสงต้องทราบอะไรบ้าง

Untitled-1

 

The Refractive Index (ดัชนีการหักเห)
OTDR คำนวนระยะทางไปยัง event โดยการหาเวลาที่ใช้ตั้งแต่การปล่อยแสงออกไปจนถึงเวลาที่รับการสะท้อนกลับ เช่น ขอบขาขึ้นในการสะท้อนกลับของ front panel connector หรือการสะท้อนกลับจากคอนเน็กเตอร์ ระยะทางจะถูกแสดงและเวลาที่วัดได้จะถูกเชื่อมโยงจากดัชนีการหักแห (บางครั้งเรียกว่า group index) ซึ่งหมายถึงว่าการเปลี่ยนแปลงดัชนีการหักเหเป็นเหตุให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ของระยะทางที่คำนวณได้

สูตรการหาค่า Refractive Index (ดัชนีการหักเห)

Definition of the refractive index:

Untitled-2

 

Distance (ระยะทาง)

โดยดัชนีการหักเหที่ว่านี้ขึ้นอยู่กับวัสดุของสายใยแก้วที่ใช้และความต้องการที่จะให้ผู้ผลิตสายใยแก้ว provided ให้
มันเป็นสิ่งจำเป็นที่คุณต้องเข้าใจในเรื่องดัชนีการหักเหของแสงในสายใยแก้วที่ต้องการจะวัด ความผิดพลาด (error) ที่เกิดจากการไม่รู้ค่าที่แท้จริงของดัชนีการหักเห จึงทำให้ระยะทางที่คำนวณได้เกิดความผิดพลาด

สูตรการคำนวณ ระยะทาง
Displayed distance on the OTDR:

Untitled-3